4 SEPTEMBER 2019 - 14:30 - 16:00
T103 - Session of Marketing / Pazarlama Oturumu
Chair / Başkan: Prof. Dr. Mahmut Tekin
İnci Erdoğan Tarakçı - Mehmet Baş - Gerilla Pazarlamanın Karanlık Yüzü: Karanlık Pazarlama
Deniz Ünan Göktan - Üçüncü Dalga Kahve Tüketiminin Sosyokültürel Dinamiklerinin İncelenmesi
Çağla Pınar BOZOKLU - Bilgi Gizliliği Kavramı ve Tüketiciler Üzerindeki Potansiyel Etkileri
İbrahim Halil Efendioğlu - Sosyal medyadaki gösteriş tüketiminin satın alma niyetine etkisi
Meryem Yavuz - Elektronik Atık Geri Dönüşüm Davranışının Motivasyon-Yetenek-Fırsat Modeli ile İncelenmesi
T104 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Berk Küçükaltan
Ahmet Turan Öztürk - Örgütsel Kooperatiflerde İç Denetim Süreci: Eğirdir Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Örneği
Çiğdem Demirci - Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Aile İçi Şiddet Etkileşimi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
MECBURE ASLAN - Üniversite Öğrencilerinin İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Algısına Yönelik Bir Araştırma
HASAN HÜSEYİN UZUNBACAK - Hizmetkar Liderlik Mi? Etik Liderlik Mi?
Ulvi Cenap Topçu - Determining in-service training needs: A case study analysis on hospital staff
Namık Ata - İşgücü Farklılığının İşletme Yeteneklerine Etkisinde İşletmeler Arası İş Birliğinin Rolü: Konya Örneği
T110 - Session of Economics / İktisat Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Sağlam
Çiğdem KARIŞ - The Effect of Education on Democracy: Panel Data Analysis of High Income Countries
Mahmut Sami DURAN - THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON UNEMPLOYMENT: THE CASE OF BRICS-T
Aybüke Dalgıç - Borsa İstanbul Pay Piyasasında Ocak Ayı ve Haftanın Günleri Anomalisinin Araştırılması
Görkem Bahtiyar - Sosyobiyoloji Üzerine: İktisat Özelinde Bir Tartışma/Sociobiology: A Discussion in the Premises of Economics
Atakan Durmaz - BRICS Ülkeleri İçin İnovasyon ve Yüksek Teknoloji İhracati İlişkisinin Ekonometrik Analizi
Filiz Erataş Sönmez - The Relationship between External Debt and Economic Growth: The Case of EAGLEs
T111 - Session of Accounting and Finance / Muhasebe & Finans Oturumu
Chair / Başkan: Doç. Dr. Feride Hayırsever Baştürk
Mustafa Kevser - Türkiye’deki Katılım Endeksleri ile Ulusal ve Uluslararası Endeksler Arasındaki İlişkinin Analizi
Tunahan Avcı - Finansal Oranların Borsa Performans Oranına Etkisi: Türkiye İmalat İşletmeleri Örneği
Sezer Bozkuş Kahyaoğlu - Heterogeneity Analysis of the Stock Markets: The Case of Borsa Istanbul
Erdi Bayram - Türkiye'de İslami Fintek İş Modelinin SWOT Analizi
Feride Hayırsever Baştürk - Hayat-Dışı Sigorta Şirketlerinde 16 Yıl Arayla Yapılan Etkinlik Analizleri ve Sonuçlarının Karşılaştırılması
Orhan Balıkçı - Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kavramsal Çerçeve
T112 - Session of Public Administration / Kamu Yönetimi Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Eray Acar
Buket Çetinkaya - The Mediating Role of Environmental Dynamism in The Effect of Authentic Leadership on Intrapreneurship
Eray Acar - Paretocu Bir Yaklaşımla Ekonomik Bir Elit Olarak Türk Sanayici Ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)Üzerine Bir Etkinlik Analizi
Çağlar Eren Ayaz - Misyon ve Vizyon Bildirimlerinde İnovatif Kavramlar: Ege Bölgesi Üniversiteleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Eray Acar - TÜRKİYE'DE KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA GÖNÜLLÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KATILIMI: TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI ÖRNEĞİ
Selami Erdoğan - Türkiye’de Askeri Darbe Geleneği Ve 15 Temmuz Darbe Girişimi
T113 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Erhan Aydın
Berivan TATAR - #İşimisev(m)iyorum: Online Çalışan Yorumları Üzerine Bir İçerik Analizi
Şahin GÜVEL - Lider-Üye Etkileşiminin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü
Şükran Gökçe - ORTA DÜZEY YÖNETİCİ EYLEMLERİNDEN KAYNAKLI ROL ÇATIŞMASININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE PERFORMANSA ETKİSİ
Tuğba Erhan - GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON KAVRAMLARINI BİRLİKTE ELE ALAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA TREND VE EĞİLİMLER: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
Ümit Deniz İlhan - Y Kuşağı Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme İhlaline İlişkin İşveren Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Analiz
T114
PANEL
Panel Adı: Dijital Dönüşüm Uygulamaları
Panel Başkanı: Prof. Dr. Ömür Yaşar Saatçioğlu
Alim Küçükpehlivan (Başarsoft Kurucusu, CEO): Sektörel Örneklerle Dijital Dönüşüm
Fahri Öbek (IT ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı - COO Türkiye Finans
Hakan İnceoğlu (Dijital Dönüşüm ve Yönetim Danışmanı): Payfull
4 SEPTEMBER 2019 - 16:30 - 18:00
T103 - Session of Economics / İktisat Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Osman Tüzün
Nazire BEĞEN - Does an Increase in Working Hours Affect Mortality Risk? : The Relationship between Working Hours and Mortality among Older Population
Çiğdem KARIŞ - Türkiye’de İnternet ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Yaklaşımı
Dilek Tandoğan - Türkiye’de Turizm Gelirlerinin İşgücü Verimliliği Üzerine Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Mehmet Çetin - Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Dış Ticaretin Dış Ticaret Hadleri Üzerinden Analizi
Mehmet Erdoğan - Amerika Birleşik Devletleri'nde Yaşlı Çalışanlar İçin Çalışma Saati İle Depresyon Arasındaki İlişki
Mehmet Gürbüz - A Relationship Between Parents’ Social Status and Mental Health of Older Adults in the United States
Duygu Celayir - KALİTELİ FİNANSAL RAPORLAMADA MUHASEBE MESLEK ETİĞİNİN ÖNEMİ
Duygu Celayir - Hayat Evresi Temelli Maliyetleme ve Bir Model Önerisi
T104 - Session of Marketing / Pazarlama Oturumu
Chair / Başkan: Doç. Dr. Ali Çağlar Çakmak
İnci Erdoğan Tarakçı - Perakendecilikte Rekabet Silahı Perakendeci Markası ve Ankara İlinde Bir Uygulama
Çağla Pınar BOZOKLU - Tüketici Sinisizmi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Araştırması
Çiğdem Demirci - Sağlık Turistlerinin Algıladıkları Değerin Tatmin Aracılığı ile Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Mahmut Tekin - MOBİL REKLAM İÇERİĞİNİN MÜŞTERİ SATINALMA NİYETİNE ETKİSİ
Enis Yakut - A Social Cognitive Theory Perspective on Marketing Studies A Literature Review
Hüseyin Güven - ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ BAĞLAMINDA DENEYİMSEL DEĞERİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
T110 - Session of Tourism / Turizm Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Emir Özeren
Havva GÖZGEÇ MUTLU - The Impact of Job insecurity on the Work Alienation in the Tourism Sector: A Case Study
Ezel Köle - Favoritism and Work-Family Conflict: Mediating Effect of Psychological Contract and Well Being in Small and Medium-Sized Hotels
Furkan Araslı - Assessing The Motivation to Ride Bicycles in Touristic Attractions: Ladies' Perspective in Izmir
Gamze Özoğul - İş Fikrinden Uygulamaya Girişimcilik Yolculuğu, Ionia Saman Otel Örneği
Pınar Işıldar - Otel İşletmelerinde Kurumsal Kimlik Paradigmaları
Tuğrul Günay - Job Insecurity And Employee Incivility – The Mediating Role of Moral Disengagement and Moderation Role of Supervisor Support
T111 - Session of Accounting and Financial / Muhasebe & Finans Oturumu
Chair / Başkan: Doç. Dr. Feride Hayırsever Baştürk
Berna Demir - Muhasebe ve Denetim Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma
Ayşenur Altınay - Türkiye’deki Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergilerinin Bibliyometrik Analizi
Gökberk Bayramoğlu - EVALUATION OF IFRS 15 REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMER WITHIN THE SCOPE OF CUSTOMER LOYALTY PROGRAMS
Mustafa Kevser - Nakit Akış Döngüsünün Belirleyicileri ve Nakit Akış Döngüsünün Firma Performansı Üzerindeki Etkisi
Ramis Elçin - Özel Entegratörlük Uygulamasının Değerlendirilmesi ve İnternet Tabanlı Uygulamaların Mükellefler Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Reyhan Can - Yönetici Aşırı Güvenin Firmalarda Dağıtılan Temettü Üzerine Etkisi
T112 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Prof. Dr. Ömür Yaşar Saatçioğlu
Özlem Güleryüz - Can Managerial Roles and Skills Change? An Exploratory Study in the Context of Industry 4.0
Onur KÖKTÜRK - KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ: ÖZEL SERMAYELİ BANKA ÖRNEĞİ
Boran Toker - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE EMPATİ: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN EMPATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Emre Kadir Özekenci - Avatar Based Innovation and Co-Creation Processes in Virtual Worlds
Nergis Özispa - Cessation of an era, collapse of a giant
T113 - Session of Economics / İktisat Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Kahraman
Hülya Bulut - COBIT Legislation and Compliance within the Regulatory and Supervisory Role of the State
Üzeyir Aydın - Türkiye’de Faaliyet Gösteren Doğal Gaz Dağıtım Firmalarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Etkinliğinin Araştırılması
Volkan Hacıoğlu - ENTREPRENEUR AS A HUMAN FACTOR OF PRODUCTION - BEŞERÎ BİR ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK GİRİŞİMCİ
Yağmur Sağlam - Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analyzing Innovation Based Economic Growth
Yasin Dere - Kripto Paraların Merkez Bankaları, Para Politikası ve Finansal İstikrar Üzerindeki Olası Etkileri
5 SEPTEMBER 2019 - 09:30 - 11:00
T103 - Session of Marketing / Pazarlama Oturumu
Chair / Başkan: Prof. Dr. Sevgi Kalkan
Murat Kemal Keleş - DEMATEL ve MOOSRA Bütünleşik Yaklaşımıyla Tedarikçi Seçimi: Mobilya Fabrikasında Bir Uygulama
Abdullah Alkan - Denge Kuramı Perspektifinden Paket Şematiği, Ürün ve Tüketici Arasındaki İlişkide Dengeleyici Unsurların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Aysun Kahraman - Üniversite Öğrencilerini Bilgisayar Oyunu Oynamaya Yönelten Motivasyon Unsurlarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma
Damla Yılmazoğlu - TÜKETİCİLERİN ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM MOTİVASYONLARININ ANALİZİ
Emine Uzundal - Yeşil Ürün Farkındalığının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
Mahmut Tekin - Sosyal Medya Bağımlılık Davranışı
T104 - Session of Accounting and Financial / Muhasebe & Finans Oturumu
Chair / Başkan: Doç. Dr. Emre Kaplanoğlu
Lale Aslan - Does Inclusion of Women in Board of Directors Affect Corporate Sustainability? Evidence from Istanbul Stock Exchange Companies
Ayşe Alev Balcı - İşletmelerde Entelektüel Sermayenin Önemi ve Mali Değerinin Muhasebeleştirilmesi
Emre Kaplanoğlu - Finansal Bilgi Manipülasyonunun Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarında Araştırılması
Demet Ever - ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ACCOUNTING
T110 - Session of Economics / İktisat Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erataş Sönmez
Abdullah Açık - Emtia Fiyatlarının Navlun Piyasasına 2008 Krizi Dikkate Alınarak Etkisi: Demir Cevheri Fiyatıyla Capesize Taşımacılığı Üzerine Bir Araştırma
Abdullah Açık - Deniz Taşıma Maliyetlerinin Türkiye’deki Elektrik Fiyatlarına Etkisi
Elif Tuğçe Bozduman - Türkiye ve Şanghay İşbirliği Örgütü Üyelerinin Dünyada En Fazla Talep Edilen Ürün Gruplarındaki Rekabet Yapısı
Filiz Erataş Sönmez - The Causality Relationship between Financial Development and Economic Growth: The Case of BRICT Countries
Murat Acet - An Alternative Financial Model for Supporting Women Entrepreneurship : Microcredit
T111 - Session of Communication / İletişim Oturumu
Chair / Başkan: Doç. Dr. Ferah Onat
FERAH ONAT - Sosyal Medyanın Kanaat Önderleri, Sosyal CEOlar: Teknoloji Şirketleri CEOları Twitter Paylaşımları Üzerine bir Araştırma
Deniz Maden - STATUS, REPUTATION AND LEGITIMACY THROUGH THE LENS OF PRODUCT QUALITY
Dursun Yılmaz - Sağlık Çalışanları Perspektifinden Hasta ve Kamu Hastaneleri Algısı: İzmir Örneği
Dursun Yılmaz - Sağlık Kurumlarında Halkla İlişikler Paradigması
Şakir Güler - Benlik Saygısı ve Dijital Geribildirimler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz - Türkiye’de Reklamcılık Alanında Akademisyenlerin Akademik Özgeçmişlerine Yönelik Araştırma
Yusuf Şahin - Yeni İletişim Ortami Olarak Sosyal Medya Canli Yayin Araçlarinin Kullanim Alişkanliklari Ve Motivasyonlari
T112 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Sinan Tandoğan
Cemile Çetin - Çalışan Bakış Açısı İle Duygusal Zekâ Ve Mizah İlişkisi Bir Üretim İşletmesi Uygulaması
Gamze Durgun - Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Yeni Bir Boyutu: Yeşil İşgören Davranışı
Mehmet Emin Bakay - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Lisans Programları Son Sınıfında Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Kariyer Yönetimi Amacıyla İnterneti Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
Mehmet Emin Bakay - Kırsal Kesimlerdeki Kadın Girişimciliği ve Girişimci Kadınların Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma: Manisa-Demirci Örneği
Polat Yücekaya - Örgüt Kültürü, Örgütsel Adalet ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Hilmiye Türesin Tetik - Çalışanlar Arası Güven ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Algılanan İçsellik Statüsünün Aracı Rolü
T113 - Session of Marketing / Pazarlama Oturumu
Chair / Başkan: Prof. Dr. Mahmut Tekin
Rana Özyurt Kaptanoğlu - Tüketici Gözüyle Duyguların Renkleri
Selin Pektaş - PAZARLAMADA YENİ EĞİLİMLER: DENEYİMSEL PAZARLAMA KAPSAMINDA BİLECİK İLİ OSMANELİ İLÇESİNDE BULUNAN ŞİFALI SU İÇMELER TESİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Tuğba Yıldız - İnternet Üzerinden Alışverişte Sosyal Buradalığın Güven Üzerindeki Etkisi ve Satın Alma Niyetindeki Değişim
Metin Saygılı - Dış Ticaret Girişimciliğinin Temellerine Keşifsel Bir Bakış
Özlem Taştepe - MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA AŞKI VE MARKA TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAMSUNG ÖRNEĞİ
Pınar Duygu Akın - Kadınlara Özel Tüketim Ritüelleri ve Tüketim Deneyimleri
5 SEPTEMBER 2019 - 11:30 - 13:00
T103 - Session of Accounting and Finance / Muhasebe Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Lale Aslan
Semen Son-Turan - Grey but not forgotten: Sustainable Financial Inclusion of the Elderly
Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK - Viop30 Vadeli İşlem Sözleşmesi ile Çeşitli Makroekonomik Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Lale Aslan - Finansal Politikaların ve Düzenlemelerin Kriz Sonrası Ortamda Para ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi
Emre Kaplanoğlu - Google Trends Arama Hacim Endeksine Dayalı Yatırım: USDTRY Örneği
Şahay Ok - BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ İŞLETMELERİNİN SERA GAZI BEYANLARINA YÖNELİK GÜVENCE DENETİMLERİ: ISAE 3410 GÜVENCE DENETİM STANDARDINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
T104 - Session of Quantitative Methods / Sayısal Yöntemler Oturumu
Chair / Başkan: Doç. Dr. Derya Öztürk
DERYA ÖZTÜRK - Fındık İşletmelerinde İnovasyonu Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Ünye İlçesinde Bir Uygulama
Esra Yeşilbaş - Turizm Sektöründe Yalin Yönetim Sisteminin Uygulanarak Verimliliğin Arttirilmasi
Hakan Murat Arslan - Toplumsal Fayda Açısından İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı için Optimum Güzergâhın Belirlenmesi
Merve Mavi - Belediye Yönetim Bilgi Sistemlerinde Yazılım Hizmet Kalitesinin SERVQUAL ve AHP Tabanlı Analizi
Fatma Gökselen Gönülşen - Gıda Sektöründe Müşteriye Özel Ürün Tasarımına Yönelik Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması
Ege Cihangir - ÇÖP TOPLAMA ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN GENETİK ALGORİTMA
T110 - Session of Tourism / Turizm Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Petek Tosun
Ali ŞİMŞEK - Otel İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama: İzmir Örneği
Petek Tosun - A Comparison of Destination Personalities of Alacati and Ayvalik in Turkey
OZAN ÇATIR - İzmir Bölgesindeki Turistik ve Simgesel Yerlerin TripAdvisor Sitesindeki Yorumlarının İncelenmesi
Özay Emre Yıldız - Beer Tourism in Izmir
Özay Emre Yıldız - Senses and Local Food: The Case of Gaziantep
T111 - Session of Economics / İktisat Oturumu
Chair / Başkan: Doç. Dr. Birol Erkan
Abdullah Açık - Borsalar Taşımacılığa Olan Talebi Yansıtır Mı? NYSE ve ABD-Çin Konteyner Navlunlarından Bir Bulgu
Başak Karşıyakalı - Türkiye’de Bölgelerarası Gelir Eşitsizliği ve Bölgesel Eşitsizliğin Sektörel Dinamikleri: 2004-2017
Derya Yücel - E7 Ülkelerinde Küreselleşme ile Savunma Harcamaları İlişkisi Üzerine Bir Analiz
Elif Tuğçe Bozduman - Türkiye ve İsrail’in Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Rekabet Analizi
Elif Tuğçe Bozduman - Çin ve Hindistan: Küresel Rekabette Yeni Zirve Adayları
Burçin Çakır - DIŞ TİCARET HADLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ
T112 - Session of Marketing / Pazarlama Oturumu
Chair / Başkan: Dr. İlke Kocamaz
Bekir TUNCER - Genç Tüketicilerin Gıda Etiketi Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Aslı Sakarya - Dokunsal ve Görsel İşaretler Kapsamında Çoklu Duyu Etkileşimin ve Duyusal Uyumsuzluğun Tat ve Fiyat Algısı Üzerine Etkisi
Ayça Kalkan - Marka Mirası
Damla Yılmazoğlu - MÜŞTERİ DENEYİMLERİNDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ: HAZIR KAHVE TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dursun Yılmaz - Halkla İlişkilerin Bir Aracı Olan Kioskların Hastanelerde Kullanılmasının Kurumsal İmaja Etkileri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma
Tuğba Yıldız - Değer Yönelimleri Kapsamında Kişisel Norm ve Çevreci Öz Kimliğin Çevreci Ürünlere Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri
Mürsel Güler - Tecrübenin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracılık Görevi
T113 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Prof. Dr. Uğur Yozgat
Selin Çavuşoğlu - Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları: “Akademik Personel Üzerinde Bir Nitel Araştırma”
Cemalettin Öcal Fidanboy - Yaşlanma Sürecinde Öz Liderlik Stratejileri ve Bireysel Yenilikçilik Arasındaki İlişkiler: Yaşlı Çalışanlar ve Emekliler Kapsamında Bir Araştırma
Cemile Çetin - Engelli Bireylere Yönelik Algılanan Ayırımcılık ve Merhamet İlişkisi: Geleceğin Yönetici Adayı Üniversite Öğrencileri Örneklemi
Elif Özeroğlu - Vizyoner Liderliğin Örgütsel Çeviklik Üzerine Etkisi; İstanbul İli Beylikdüzü İlçesindeki Özel Hastanelerde Bir Uygulama
Mehmet Emin Bakay - Beyaz ve Mavi Yaka Çalışanların Motivasyonları Üzerine Nitel Bir Araştırma : Elektrik Motoru Fabrikası Örneği
Hilal Baran - İşyeri Nezaketsizliği: Genel Çerçeve, Öncülleri, Ardılları ve Gelecek Araştırmalar için Öneriler
5 SEPTEMBER 2019 - 13:00 - 14:00
LUNCH - ÖĞLE YEMEĞİ
5 SEPTEMBER 2019 - 14:00 - 15:30
T103 - Session of Marketing / Pazarlama Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tuncer
Selay ILGAZ SÜMER - A STUDY ON FORECASTING YEARLY PRODUCTION QUANTITY OF ORGANIC FARMING IN TURKEY
A. Selçuk köylüoğlu - Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi
Bekir TUNCER - Demografik Özelliklerin Sipariş Alıcı ve Şoför Satışçı Satış Temsilcilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisinin İncelenmesi
İlke Kocamaz - AN INVESTIGATION OF POST-PURCHASE COGNITIVE DISSONANCE AND ITS DETERMINANTS IN ONLINE SHOPPING
Selin Pektaş - MARKA ŞEHİR OLUŞTURMA: BİLECİK İLİ OSMANELİ İLÇESİNDE ŞEHİR PAZARLAMASI SÜRECİNDE ALGININ ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
T104 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Doç. Dr. Aykan Candemir
İper İncekara - ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNDE YAŞAM DOYUMUNUN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
ESRA DEMIRBAS - Effect of Feedback on Internal Customers’ Psychological Capital
Pınar Erkal - Örgütlerde Algılanan Desteğin İş Tatmini ve İç Girişimcilik Düzeyine Etkisi
Kürşad Emrah Yıldırım - Kamu Kurumlarında İç Girişimcilik: Akadema ve E-Sertifika Örnekleri
Uğur Yozgat - Ultra-Kısa İşyerinde Bağlanmaya Hazır Olma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Meltem Yontar - INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES' ORGANIZATIONAL COMMITMENT DIMENSIONS AND SOME PERSONAL FEATURES USING MANOVA AND DISCRIMINANT ANALYSIS
T110 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Saadet Ela Pelenk
YASEMİN HANCIOĞLU - İşletmeler İçin Yeni Bir Yaklaşım: Yalın Yönetim + Yalın Üretim + İnovasyon= Yalın İnovasyon
SAADET ELA PELENK - Özgeci Davranışın Sosyal İnovasyon Eğilimine Etkisi: Özel Şirket Çalışanları ile Bir Araştırma
SAADET ELA PELENK - Psikolojik Sözleşme İhlaline Verilen Tepkilerde Güç Mesafesi ve Prosedürel Adaletin Moderatör Rolü
Onur KÖKTÜRK - KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ: ÖZEL SERMAYELİ BANKA ÖRNEĞİ
Cemalettin Öcal Fidanboy - Çalışanların Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının İş Yaşamında Akış Deneyimine Etkileri: Ar-Ge Çalışanları Üzerine Bir İnceleme
Vildan Durmaz - Havacılık Eğitiminde Etik
T111 - Session of Economics / İktisat Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Suna Şahin
Murat Acet - Comparison of Turkey and the European Union Member States' Information and Communication Infrastructure and Competitiveness Effects
Oğuz Kara - The Analysis Of Health Demand In The Framework Of Grossman Model
Serenay Diraz - Hanehalkı Tasarruf Davranışını Ebeveyn Altruizmi Motive Eder mi?
Ege Cihangir - STATİK TESİS YERLEŞİM PROBLEMİ İÇİN BENZETİMLİ TAVLAMA ALGORİTMASI
Mehtap Tunç - KAYA(ŞEYL) GAZININ ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ
T112 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Banu Sarıbay
Oytun Boran Sezgin - Başarının Algılanan Cezası
Polat Yücekaya - Mobbingin, Örgütsel Sessizlik ve Iş Performansına Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma
Rana Özyurt Kaptanoğlu - Effect of Lean Applications on Customer Satisfaction, Decision Making Process and Brand Loyalty (Dental Hospital Case)
Banu Sarıbay - Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Whistleblowing Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği
Hamid Murad Özcan - THE DARK SIDE OF DIGITALIZATION FEAR OF MISSING OUT: THE SAMPLE OF BANKING SECTOR EMPLOYEES
T113 - Session of Economics / İktisat Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ekinci
Osman Tüzün - Getiri Eğrisi Banka Karlılığını Nasıl Etkiler? Dinamik Panel Veri Analizi Bulguları
Serdar Göcen - Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Ekonomik Gelişme: Yapısal Değişim Nedensellik Testi
Sevgi Biter - The Relationship Between Working Hours And Sleep In The United States
Süreyya Yılmaz - Türkiye Ekonomisinde Makroekonomik Değişkenler ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki
Tutku Seda Uzun - Dünyadaki İhracat Teşvikleri ve Çin Ekonomisi
Veysel İnal - Türkiye’de Dolarizasyon, Faiz ve Enflasyon İlişkileri: Hatemi-J Asimeterik Nedensellik Kanıtları
5 SEPTEMBER 2019 - 16:00 - 17:30
T103 - Session of Marketing / Pazarlama Yönetimi
Chair / Başkan: Dr. İsmail Erkan
İsmail Erkan - “I Want to Play A Game” - Examining The Influence of Mobile In-Game Advertising on User Satisfaction
Selay ILGAZ SÜMER - A STUDY ON THE INVESTIGATION OF ONLINE BUYING BEHAVIORS BY GENDER FACTOR
NİLŞAH CAVDAR AKSOY - Sosyal Medyada Bilgiyi Benimseme: Turizm Bilgisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Ayşe Kübra Sarıkaya - Yükselen Strateji ‘Yeşil Marka Değeri’: Belirleyicileri ve Sonuçları
İlke Kocamaz - THE EFFECT OF FACEBOOK, YOUTUBE AND INSTAGRAM ADVERTISEMENTS TO CONSUMERS’ BUYING BEHAVIOURS
Sibel Özafşarlıoğlu Sakallı - GİRİŞİMCİLİKTE YENİ BİR YÖNELİM: MELEZ (HİBRİT) GİRİŞİMCİLİK
T104 - Session of Economics / İktisat Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Toplu Yılmaz
Oğuz Kara - The Effects Of Turkısh Football Federation’s Penalties Upon The Sportive Succes Of Super League Teams: Analysis Of Ordered Logit Regression
Yıldırım Beyazıt Çiçen - Is Brexit a Transaction Cost Problem?
Polat Yücekaya - Ne Eğitimde Ne İstidamda Ne De Yetiştirmede Yer Alan Gençler (NEIY) Sorununa Gençlik Garanti Programı Doğrultusunda Çözüm Önerileri
Serenay Diraz - Türkiye’deki Hanehalkı Tasarruflarının Davranışsal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi
Suna Şahin - TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN EKONOMİK BOYUTU
Merve Ercan - The Impact of Technology on Economic Growth in Turkey: A VECM Approach
T110 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Esra Demirbaş
Gülten Şenkul Güngörmüş - ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ
SAADET ELA PELENK - İstismarcı Yönetici Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Örgütsel ve Bireysel Özelliklerin Rolü
Ahmet GÜMÜŞ - Turizm Sektörü Perspektifinde İnovasyon ve Uygulamalarıyla ilgili Yapılan Akademik Makalelerin Bibliyometrik Analizi
EREN KILIÇ - İş Şekillendirme Davranışı, Psikolojik Güçlendirme ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Uğur Yozgat - İşyerinde Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Hamid Murad Özcan - THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL TRUST IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND WORK ENGAGEMENT: A RESEARCH ON ACADEMICIANS
T111 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu
Oytun Boran Sezgin - ALANI KURAMI BAĞLAMINDA GÜDÜLEYİCİ VE ENGELLEYİCİ ALGILARIN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE ETKİSİ
Rana Özyurt Kaptanoğlu - Consumer Intention to Use Wearable Technology
Vildan Durmaz - Porter’ın Rekabet Stratejilerinin Havayolu İşletmelerindeki Yansıması: THY, Pegasus ve Borajet İşletmeleri Analizi
Banu Sarıbay - Dokunmatik Toplumların Fobileri: Netlesfobi, Nomofobi ve Fomo Kavramları Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması
Cemalettin Öcal Fidanboy - Bireysel Yenilikçilik Yaşlı Çalışanların ve Emeklilerin Yaşam Doyumu Algısını Nasıl Etkiler?
T112 - Session of International Relations / Uluslararası İlişkiler
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi Sayın
Merve Tekin - Understanding Geographic Indications in Light of Glocalization and Local Entrepreneurship
Gizem Ekim - İZMİR BASMANE’DE YAŞAYAN SURİYELİ GÖÇMEN KADINLAR - DEMOGRAFİK YAPI VE UYUM ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI -
Fatma Yapıcı - Avrupa Birliği’nin Çevrenin Korunmasına Yönelik Fosil Yakıt Sübvansiyonlarının Kaldırılması Politikalarının Değerlendirilmesi
Çağdaş Cengiz - 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları
Burcu Dabakoğlu - INTERACTION OF GLOBALIZATION THEORY WITH THE IDEOLOGY OF NATIONALISM AND NATION-STATE
T113 - Session of Public Finance / Maliye Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Mutlu Yoruldu
Veysel İnal - Sosyal Güvenlik Harcamaları Gelir Dağılımını Düzeltir mi ? Konya Panel Nedensellik Kanıtları
Veysel İnal - Çevre Kirliliği, Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği
Salih Gürbüz - Dayanışma Vergileri ve Olağanüstü Vergilerin Karşılaştırılması: Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Açısından Değerlendirilmesi
Mutlu Yoruldu - Mücbir Sebep Hallerinin Mali Müşavirler Özelinde Güncellenmesi Zorunluluğunun İncelenmesi
Mutlu Yoruldu - YMM’lerin Tasdik İşlemlerinin Vergi Denetimi Açısından Değerlendirilmesi
Salih Gürbüz - Trafik Cezalarının Anayasanın Eşitlik ve Adalet İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
T114 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Emir Özeren
Dr. Mishfiqur Rahman - Conceptualising Work-Life Balance in the context of Nigeria and Bangladesh
Berk Küçükaltan - Practicing the CAGE Analysis in Entrepreneurship
Erhan Aydın - Senior Women Entrepreneurship and Work Life Balance: A Qualitative Approach
Misbah Hayat Bhati - Ready to pay off extra: How participative leadership develops trust leads to Organizational citizenship?
Severin Hornung - Humanization, Rationalization or Subjectification of Work? Employee-oriented Flexibility between Ideal and Ideology in the Neoliberal Era
Wolfgang Schabereiter - Pilot training course on accessibility workplaces
5 SEPTEMBER 2019 - 19:30 - 21:30
COCKTAIL - KOKTEYL
JAZZ CONCERT - CAZ DİNLETİSİ
6 SEPTEMBER 2019 - 09:30 - 11:00
T103 - Session of Econometrics / Ekonometri Oturumu
Chair / Başkan: Prof. Dr. İpek Deveci Kocakoç
Erkan Arı - Eskişehir’deki Üniversite Öğrencilerinin Tramvay Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin ACSI Modeliyle Araştırılması
Erkan Arı - AVRUPA MÜŞTERİ MEMNUNİYET ENDEKSİ (ECSI) VE BİR UYGULAMA
Gözde Bozkurt - HEDONİK FİYAT TEORİSİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM: SEMİPARAMETRİK TOPLAMSAL MODEL
İpek Deveci Kocakoç - Bir Sağlık Kuruluşunda EFQM Modeli Açısından Çalışanların Tatmininin Ölçülmesi
Mine Aydemir - İşe Bağlılık, Mutluluk ve İş Yerinde Yalnızlık
Neşe Aral - Ekonomik Özgürlük ve Mutluluk
T104 - Session of Marketing / Pazarlama Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Uğur Uğur
Uğur UĞUR - Girişimci Pazarlama Boyutları ile Firma Performansı Arasındaki İlişki ve Etik Liderlik Tarzlarının Moderatör Etkisi
Deniz Yalçıntaş - Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama İletişimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Z kuşağı Örneklemi
Ebru Güner - Vatandaşların Kent Deneyimlerinin İncelenmesi
Esra Güven - Reklamda Görsel Kimlik Öğeleri: British Town Örneği
Nihat Tavşan - The Customer Experience Scale
Melike Artar - TÜKETİCİNİN SÜRDÜRÜLEBILIR ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİ İLE DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAVRAMSAL BIR İNCELEME
T110 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Berk Küçükaltan
Anıl Boz Semerci - Yapışkan Zemin Algısının Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisinde Sosyal Ağ Davranışlarının Düzenleyici Rolü
Arif Damar - Psikolojik Sermayenin İşe Angaje Olma Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü
Aslı Ercan - İş Stresi, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki Etkileşimin Satış Temsilcilerinde Araştırılması
Ertuğrul Tekin - GİRİŞİMCİLİK TERCİHLERİNDE SOSYAL ÇEVRENİN ETKİSİ
Gülten Demiral - Endüstri 4.0: İnsan Kaynaklari Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Muhammad Rashid - Why Change Agent Matters to The Practice of Organizational Dynamics: A Review Based Study
T111 - Session of Accounting and Finance / Muhasebe & Finans Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Ela Hiçyorulmaz
Ela Hiçyorulmaz - Toplum 5.0 Etkisinde Maliyet Muhasebesinde Yaşanan İnovasyon
Eray Çetin - Bağımsız Denetim Kalitesi ve Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Sınıflandırmanın Değiştirilmesi Yoluyla Kâr Yönetimi Arasındaki İlişki: BIST İmalat Sanayii Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
Fatma Akkaya - Dünya Borsalarının Özkaynak Göstergelerine Göre Kıyaslanması: Ocra Yöntemi Uygulaması
Abdullah Kürşat Merter - Proje Maliyet Tahmini: Alternatif Yaklaşimlar
Göksenin Yaşar, Cevdet Alptekin Kayalı - Teknokentlerde Faaliyet Gösteren İşletmelerde İstisna Kazancın Kapsamı, Şartları, Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi
Süleyman Yükçü - Hidroponik (Topraksız) Tarımın Fayda Maliyet Analizi
T112 - Session of Economics / İktisat Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Çetin
Gürkan Çalmaşur - Türk İmalat Sanayinde Piyasaya Giriş ve Çıkış
Hasret Gençel - Doğu Asya Kalkınmasında Kurumsal Faktörlerin Rolü
Hüseyin Çetin - THE IMPACT OF BRITISH POUND/AMERICAN DOLLAR PARITIES ON GLOBAL GOLD PRICES(1792-2014)
Nilcan Albayrak - Kurumsal Faktörler ve Ekonomik Değişkenler Arasındaki Etkileşim MENA Ülkelerine Yönelik Deneysel Bir Analiz
Onur Polat - Time-Varying Propagations between Oil Market Shocks and Stock Market: Evidence from Turkey
Aslı Dolu - Eğitimde Etkinliğin Ölçülmesi PISA Verileri ile Bootstrap Veri Zarflama Analizi Tahmini
Yağmur Akarsu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyetlerinin Ölçülmesi: Biga ve Gökçeada Örneği
T113 - Quantitative Methods / Sayısal Yöntemler
Chair / Başkan: Dr. Çağlar Karamaşa
Furkan Göktaş - Olabilirlik Ortalama – Varyans Modeline Senaryo Analizinin Entegre Edilmesi
Yavuz Selim Balcıoğlu - 2019 DÜNYA MUTLULUK RAPORU ANALİZ SONUÇLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Yavuz Selim Balcıoğlu - YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BANKA MÜŞTERİLERİNİN BANKADAN AYRILMA OLASILIĞININ TAHMİNİ
Umur Ölmez - Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Kesintisiz Güç Kaynağı Seçimi
Çağlar Karamaşa - Evaluation the Organizational Readiness for Firms in Mining Indystry to Adopt ERP Sytems Via Neutrosophic Sets
Damla Geldişen - Determination of Symbolic Consumption Factors of Adult Z Generation Consumers in Third Wave Coffeehouses
6 SEPTEMBER 2019 - 11:30 - 13:00
T103 - Session of Economics / İktisat Oturumu
Chair / Başkan: Prof. Dr. Cem Saatçioğlu
Gökben Aydilek - Does Working Make the Elderly Abler to Do the Activities of the Daily Living? The Effect of Working Hours On the Daily Life Comfort Among the Elderly in the US
Suzan Oğuz - Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: G8 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi
Nurdan KUŞAT - Isparta İli Mermercilik ve Doğal Taş Sektörü Rekabet Gücü Araştırması
Gürkan Çalmaşur - Türk İmalat Sanayinde Kar Marjını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama
Hüseyin Çetin - THE IMPACT OF BANK CONCENTRATION ON BANKS’ RISK INDICATORS: WESTERN EUROPEAN COUNTRIES BANKS PANEL DATA ANALYSIS (2011-2016)
Yağmur Akarsu - Ticari ve Finansal Dışa Açıklığın Girişimcilik ve İnovasyona Katkısı
Yağmur Akarsu - Üst ve Orta Yönetimde Kadın İstihdamının Girişimcilik ve İnovasyona Katkısı
T104 - Session of Econometrics / Ekonometri Oturumu
Chair / Başkan: Doç. Dr. Hamdi Emeç
Erkan Arı - Üniversite Öğrencilerinin Termik Santrallere İlişkin Tutumlarının Araştırılması: Bir Yapısal Model Önerisi
Ersin Gümüş - Türkiye’de Sepet Kur ve Tüfe Verilerindeki Yapısal Kırılmaların Zivot-Andrews Birim Kök Testleri ile İncelenmesi
Fadime Aksoy - Türkiye’nin Turizm Talebi: Bir Bayesyen Vektör Otoregresif Yaklaşımı
Hakan Öndes - YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE SAĞLIK HARCAMALARI KARBONDİOKSİT EMİSYONUNU AZALTIR MI? AB ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
Hamdi Emeç - Türkiye’de Gençlerde Eksik İstihdamın Analizi
Yavuz Selim Balcıoğlu - 2000-2019 YILLARI ARASINDAKİ İSPANYA BORSA VERİLERİNDEN TELEFONİCE FİRMASININ YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
T110 - Session of Management / Yönetim Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Emir Özeren
Sahra SAYĞAN TUNÇAY - ROL ÇATIŞMASI VE ROL BELİRSİZLİĞİNİN İŞYERİ MAGDURİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: OLUMSUZ DUYGULANIMIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
Melike Artar - THE ROLE OF PERCEIVED SUPPORT IN STUDENTS’ ENTREPRENEURIAL INTENTION
Ahmet Yıldırım - Birey-Örgüt Uyumu, Duygusal Emek ve İşte Mutluluk Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma
Egemen Ertürk - Reasons for Conflict in Seamen’s Workplace
Esra Gönen - Tasarım Odaklı Düşünce ile Üniversite Sanayi İş Biriliği Modeli
Melike Artar - PROJE YÖNETİMİ SÜRECİNDE ÖNGÖRÜLEMEYEN BİLİNMEYENLERİN TANIMLANMASI
Selva Staub - Adoption of AI as part of IoT in Education: Case of Turkish Higher Education
T111 - Session of Accounting and Finance / Muhasebe & Finans Oturumu
Chair / Başkan: Prof. Dr. Süleyman Yükçü
Göksenin Yaşar, Cevdet Alptekin Kayalı - 5746 Sayılı Ar-ge ve Tasarım Kanununda Yer Alan Vergi Teşviklerine Göre Amortismanlar ve Hızlı Amortisman Uygulaması
Süleyman Yükçü - DERGİ KAPAĞI OBJESİNİN MALİYET VE FAYDASI ÜZERİNE ARAŞTIRMA
Fatma Akyüz - Mesleki Şüphecilik ve Muhasebe Etik Kavramı
Abdullah Kürşat Merter - Denetim Komitesi Özelliklerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi BİST’te Bir Uygulama
Abdullah Kürşat Merter - Denetim Komitesi Etkinliği ve Firma Performansı İlişkisi BİST’te Bir Uygulama
T112 - Session of Marketing / Pazarlama Oturumu
Chair / Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Öcel
Nihat Tavşan - Does Positioning One’s Brands against a Large Competitor’s Decrease Sales?
Selen Bakış - İşlevsel ve Deneyimsel Reklamların Akıllı Saatlerin Benimsenmesine Etkisi ve Tüketicilerin Zihinsel Bakış Açılarının Rolü
Semra Baysan - Hızla Yaşlanan, Karmaşık ve Uzun Ömürlü Toplumlar İçin Hazır Mıyız?
Türkan Müge Özbekler - Perakende Sektöründe Algılanan Hizmet İnovasyonu seviyesinin Davranışsal Niyet üzerine etkisi: Algılanan Değer ve Müşteri Tatmininin Rolü
Yusuf Öcel - Sosyal Medya Kullanımı ile Marka Farkındalığı ve Marka Sadakati Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi
H. Serhat Çerçi - Nöropazarlama Perspektifinde Tüketici Karar Verme Sürecinin İncelenmesi
T113
Chair / Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Erhan Aydın
Mehmet Gökerik - Sosyal Medyada Retro Pazarlama Reklamlarının Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi
Feyzullah Esad şekkeli - Bir katilim bankaciligi enstrumani olarak yatirim vekaleti ve analizi
Fatih Güçlü - İslami Hisse Senedi Endekslerinde Yer Alan Şirketlerin Sektör Bazlı İncelenmesi: Katılım 50 ve Ziraat Portföy Katılım Endeksi Örneği
Osman Tüzün- Türkiye'de Merkez Bankasının Faiz Kararları ve Getiri Eğrisi
Ahmet Boyacı - The Use of Big Data in Portfolio Selection
6 SEPTEMBER 2019 - 13:00 - 14:30
LUNCH - ÖĞLE YEMEĞİ
6 SEPTEMBER 2019 - 14:30 - 15:30
T103
CLOSING SESSION - KAPANIŞ